o nas

MISJA:

Każdego dnia doświadczamy emocji, stajemy przed wyborami, mierzymy się z życiem. CODZIENNOŚĆ jest skomplikowana i przewrotna. Chcemy rozmawiać o niej poprzez teatr – teatr bliski życiu i uważny, inspirowany rzeczywistością, która nas bezpośrednio dotyczy.

WIZJA:

To my: trzy siostry Fijewskie – prowadzimy Teatr MŁYN, niezależną scenę autorską, która łączy nasze rodzinne tradycje i zainteresowania: teatr, psychologię i filozofię. Tworzymy intymne spektakle, które zapraszają Publiczność do refleksji i dają poczucie wspólnoty doświadczeń. Poprzez warsztaty pozwalamy Uczestniczącym odnaleźć się w roli Tworzących, a nam w roli inspiratorów i partnerów.

WARTOŚCI:

Istotne dla nas wartości to: bliskość, spotkanie, prawda, godność, samoświadomość.

Działamy od 2007 roku.

natalia
Natalia Fijewska-Zdanowska
Dyrektor Artystyczny/Prezes Zarządu

zuzanna
Zuzanna Fijewska-Malesza
Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu

agata
Agata Fijewska
Koordynator projektów/Członek Zarządu

Dorota Bajewska
Dorota Bajewska
Koordynator pracy artystycznej

Agata Madaj
Agata Madaj
Specjalista do spraw promocji /Organizacja widowni

Ewkabw
Ewa Olczak
Dział Księgowy

pusty
Małgorzata Liwanowska
Dział Księgowy


Przemysław Scholl
Koordynator techniczny
Oświetlenie/Akustyka

daniel_sanjuan_ciepielewskibw
Daniel Sanjuan Ciepielewski
Oświetlenie

witek_kaczkowskibw
Witold Kaczkowski
Oświetlenie


Małgorzata Straszewska
Dział Obsługi Widza

anna_herda_bw
Anna Herda
Dział Obsługi Widza/Rezerwacje/Inspicjent

karolina_dolinska
Karolina Dolińska
Dział Obsługi Widza

małgorzata krawczyk
Małgorzata Krawczyk
Dział Obsługi Widza


Bartosz Mazur
Dział edukacyjny


Monika Machalska
Dział edukacyjny


Zofia Bardzinska
Dział Obsługi Widza

Zespół Artystyczny

STATUT

FUNDACJI  ARTYSTYCZNEJ „MŁYN”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Artystyczna „Młyn”, zwana dalej “Fundacją” została ustanowiona przez Natalię Fijewską-Zdanowską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym z dnia 2.08.2007r. sporządzonym przed Alicją Huziuk – notariuszem w jej Kancelarii Notarialnej przy ul. Radnej 6/8 w Warszawie.

§2.

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3.

Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.

§4.

Fundacja może działać w Polsce oraz za granicą. Jej siedzibą jest miasto Warszawa.

§5.

Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.

§6.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§7.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem ‘Fundacja Artystyczna „Młyn”’.

§8.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§9.

Celami Fundacji są:

 1. działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki,
 2. wspieranie rozwijających się artystów,
 3. propagowanie nowatorskiej twórczości artystycznej z różnych dziedzin,
 4. tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi sztuką, oraz animacją kultury,
 5. wspieranie rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży,
 6. działanie w zakresie oświaty i wychowania,
 7. pomoc społeczna.

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 2. organizowanie wydarzeń artystycznych (takich jak: spektakle teatralne, festiwale, wystawy, koncerty i inne),
 3. organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej,
 5. prowadzenie działalności kinematograficznej,
 6. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 7. prowadzenie działalności charytatywnej i współpracę z wolontariuszami,
 8. inne działania realizujące cele statutowe.

§11.

Działania zawarte w §10 mogą być realizowane w formie działalności statutowej odpłatnej.

Rozdział III
Władze Fundacji

§12.

Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

 1. Zarząd zostaje każdorazowo powoływany przez Fundatorkę na okres 3 lat, Fundator ma również możliwość zasiadania w Zarządzie.
 2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania na rzecz realizowania celów statutowych Fundacji.
 4. Zarząd składa się z prezesa oraz dwóch członków Zarządu.
 5. Zarząd składa oświadczenia woli w imieniu Fundacji. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu jest ważne, jeżeli zostanie podpisane przez jedną z osób zasiadających w Zarządzie Fundacji .
 6. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące.
 8. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu.
 9. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej dwóch jego członków.
 10. Do zakresu działania Zarządu należy:
  • – tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji,
  • – udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów,
  • – zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
  • – organizacja pracy biura Fundacji.
 11. Zarząd może dokonywać zmian w statucie Fundacji, za zgodą Fundatorki.
 12. Do zasiadania w pierwszym Zarządzie Fundacji Fundatorka powołuje następujące osoby:

– Natalia Fijewska-Zdanowska – prezes Zarządu,
– Zuzanna Fijewska-Malesza – członek Zarządu,
– Agata Kołodziejczyk – członek Zarządu.

 

 

Rozdział IV
Majątek Fundacji

§13.

Majątek Fundacji stanowią:

 • – składniki majątkowe wskazane przez Fundatorkę w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w kwocie 1000 zł,
 • – dotacje, subwencje, granty,
 • – darowizny, spadki i zapisy,
 • – odsetki bankowe,
 • – dochody ze zbiórek i imprez publicznych w ramach działalności odpłatnej Fundacji.

§14.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§15.

Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

§16.

Fundacja może w przyszłości podjąć działalność gospodarczą, jeśli będzie to pomocne w realizacji jej celów statutowych.

Rozdział V
Likwidacja Fundacji

§17.

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, za zgodą Fundatorki.

§18.

Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po likwidacji Fundacji.

§19.

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadomi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się dokładnie z naszą bieżącą działalnością, zapraszamy do pobrania sprawozdania merytorycznego z naszej działalności za ostatni rok: Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

FUNDACJA ARTYSTYCZNA MŁYN

ROK 2019

W roku 2019 Fundacja Artystyczna Młyn realizowała zgodnie z celami statutowymi działania artystyczne i artystyczno-edukacyjne.

Działania artystyczne w 2019r.:

 • Rozwój działania Teatru MŁYN

W 2019 roku Fundacja Artystyczna MŁYN realizowała program trzeciego roku dotacji trzyletniej, przyznanej przez Biuro Kultury M. St. Warszawa na prowadzenie sceny Teatru MŁYN w latach 2017-2019.

W ramach dotacji były eksploatowane spektakle, będące w repertuarze Teatru /w sumie 51 pokazów/. W repertuarze znalazło się 6 tytułów – nasze produkcje z ostatnich lat: GABINET, CÓRKA, (MASKA)RADA GMINY, SEKS, ROSÓŁ I PIELUCHY i NIEDZIELNE POPOŁUDNIE. W spektaklach można było obejrzeć takich aktorów jak: Paulina Holtz, Joanna Żółkowska, Jarosław Boberek, Zuzanna Fijewska-Malesza, Agata Kołodziejczyk, Bartosz Mazur, Michał Sitarski, a także posłuchać muzyków, takich jak: Mikołaj Tabako, Igor Przebindowski, Agnieszka Orzechowska-Kozak.

Prócz eksploatacji spektakli zrealizowaliśmy nową produkcję teatralną. Premiera spektaklu BLISKO /scen. i reż. Natalia Fijewska-Zdanowska, obsada: Marianna Kowalewska i Janusz Łagodziński/ odbyła się w grudniu 2019r. Spektakl był inspirowany powieścią noblisty J. M. Coetzee HAŃBA. Spektakl był intensywnie eksploatowany na naszej scenie, otrzymał szereg pozytywnych recenzji, znalazł się w rankingu miesięcznika „Teatr”, a jego tekst był drukowany w „Dialogu”.

Zorganizowaliśmy także 2 koncerty niszowych zespołów muzycznych /Nocny SuperSam, oraz Stara Śpiewka/ i 2 pokazy impresaryjne niezależnych teatrów /Teatr Przebudzeni z Ostródy, oraz monodram Angeliki Sokólskiej z Wrocławia/.

Prócz spektakli zrealizowaliśmy szereg warsztatów dla dzieci, towarzyszących pokazom spektaklu SEKS, ROSÓŁ I PIELUCHY – każdemu pokazowi tego spektaklu towarzyszył warsztat “Z teatru do pokoju”, dzięki czemu rodzice mogli obejrzeć spektakl, pozostawiając dzieci pod opieką animatorów.

Podjęte w tym roku działania promocyjne, w tym przede wszystkim działania zmierzające do pozyskania widzów na nowe spektakle, bardzo poszerzyły grono odbiorców Teatru – nawiązaliśmy kontakty z nowymi mediami, szczególnie portalami i stacjami radiowymi i telewizyjnymi – w 2019r. daliśmy w sumie aż 12 wywiadów w stacjach radiowych, 5 wywiadów telewizyjnych, 3 wywiady drukowane, otrzymaliśmy 12 pozytywnych recenzji naszych spektakli.

 

Wszystkie spektakle były grane na Scenie Na Poddaszu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, która stała się już stałym miejscem Teatru MŁYN.

 

Działania artystyczno-edukacyjne w 2019r.:

 

 • Kontynuacja działania dziecięcej grupy teatralnej MŁYŃSKIE KOŁO

Amatorska grupa teatralna Młyńskie Koło, działająca przy Teatrze Młyn od 2017r., kontynuowała swoją działalność. W maju 2019 grupa wystawiła spektakl na podstawie wspólnie napisanego scenariusza. Następnie grupa wzięła udział w projekcie TEATRALNY PING-PONG /opis poniżej/. Od września 2019 grupa w nowym składzie /11 osób/ rozpoczęła pracę nad kolejnym spektaklem. Grupa pracuje pod opieką instruktorki i reżyserki Moniki Machalskiej. Grupa działała w ramach działalności statutowej odpłatnej.

 • Kontynuacja działania dorosłej grupy teatralnej WODA NA MŁYN

Grupa dorosłych amatorów rozpoczęła działalność na scenie Teatru MŁYN od marca 2018r. pod opieką aktora i reżysera Bartosza Mazura. W marcu 2019r. grupa wystawiła swój drugi spektakl – INDUKCJA. Następnie grupa wzięła udział w projekcie TEATRALNY PING-PONG /opis poniżej/. W październiku wystąpiła gościnnie na OPTN GALIMATIAS. Od listopada grupa w zmienionym składzie /11 osób/ rozpoczęła pracę nad kolejnym spektaklem. Grupa działała w ramach działalności statutowej odpłatnej.

 • Realizacja projektu TEATRALNY PING-PONG

W ramach projektu zostały zorganizowane 4 spotkania amatorskich grup teatralnych z Dzielnicy Śródmieście. Grupy działające przy Teatrze MŁYN – dziecięca grupa MŁYŃSKIE KOŁO oraz dorosła grupa WODA NA MŁYN spotkały się i wymieniły artystycznymi doświadczeniami z innymi grupami. W sumie prócz grup działających przy Teatrze MŁYN w projekcie wzięły udział 4 grupy działające w Dzielnicy Śródmieście: GRUPA SZEKSPIRA z PSP nr 41 Edu Bene, ZAMOYSKA GRUPA TEATRALNA z XVIII LO im. Jana Zamoyskiego, GRUPA HARMIDER pracująca przy Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, TEATR WARSZAWA+50 z Fundacji Artystycznej ME/ST.

Projekt był dotowany przez Dzielnicę Śródmieście.

 • Realizacja projektu PÓŁKOLONII TEATRALNYCH „MŁYN W POLSKIM”

W roku 2019 zrealizowaliśmy 2 edycje półkolonii /edycję zimową i letnią/ we współpracy z Teatrem Polskim w Warszawie. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników w wieku 8-13 lat. Projekt był realizowany w ramach działalności statutowej odpłatnej.

 • TO O MNIE czyli teatr zaangażowany w przedszkole

Projekt kierowany do przedszkolaków był trzyfazowy: dla adaptujących się trzylatków, zostały przeprowadzone warsztaty twórcze na podstawie wcześniej przez Fundację stworzonego słuchowiska JAK SŁONIK POLUBIŁ CHODZENIE DO PRZEDSZKOLA. Podczas każdego warsztatu dzieci słuchały jednej bajki, a następnie utożsamiając się z bohaterami i opierając się na swojej wyobraźni ćwiczyły umiejętność, wokół której zbudowana była dana historia. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali płyty z słuchowiskiem.

Dla dzieci drugi rok uczęszczających do przedszkola powstało słuchowisko SŁONIK I JEGO PRZYJACIELE Z PRZEDSZKOLA. Zarówno tematy jak i język używany w bajkach były konsultowane z opiekunami przedszkolnymi. Na podstawie słuchowiska miały być przeprowadzone warsztaty, ale ze względu na zagrożenie COVID-19, zamiast tego, powstało słuchowisko SŁONIK W DOMU – słuchowisko w odcinkach zostało udostępniane w Internecie.

Wszystkie słuchowiska zostały stworzone przez profesjonalnych twórców teatralnych, tak aby przedszkolaki miały możliwość udziału w artystycznym projekcie.

Projekt spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Projekt dofinansowany z Biura Edukacji M.St. Warszawa.

 • “PRZEDSZKOLAKI DO TEATRU, TEATR DO PRZEDSZKOLAKÓW”

Celem projektu było zaktywizowanie twórcze dzieci. Dlatego też projekt zakładał realizację dwutorową: eksploatacje interakcyjnego spektaklu “Chichotek” wraz z warsztatami twórczymi “Chichotanki” dla dzieci ze starszych grup przedszkolnych (4-6 lat), które na to wydarzenie teatralne zaproszone zostały do Teatru MŁYN, oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów twórczych na podstawie stworzonego specjalnie w tym celu słuchowiska dla grup najmłodszych (3 lata) w placówce przedszkolnej.

Projekt został przeprowadzony w kilku warszawskich przedszkolach publicznych. Projekt dofinansowany z Biura Edukacji M. St. Warszawa.

 • Cykl warsztatów kulinarnych „CZAROWANIE-ZAJADANIE”

Projekt cyklu zajęć kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy został przeprowadzony w kilku warszawskich przedszkolach publicznych. Warsztaty kulinarne są oparte na autorskim programie, który łączy w sobie edukację z zakresu prawidłowego żywienia z zabawą teatralną, opierającą się na wyobraźni i  naturalnej, twórczej energii dzieci.

 • Cykl warsztatów twórczych dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

W ramach projektu przeprowadziliśmy 20 cykli warsztatów twórczych na podstawie słuchowiska pt. JAK SŁONIK POLUBIŁ CHODZENIE DO PRZEDSZKOLA, stworzonego specjalnie dla dzieci trzyletnich, które zaczęły uczęszczać do przedszkola. Projekt realizowany był w placówkach przedszkolnych znajdujących się na terenie dzielnicy Ursus i został sfinansowany z Urzędu Dzielnicy Ursus M. St. Warszawy.

 • Warsztat teatralno-lalkowy SKRZATOWISKO dla dzieci w wieku przedszkolnym

Wyobraźniowy warsztat teatralno-lalkowy SKRZATOWISKO przeznaczony był dla dzieci w wieku 4-6 lat. Ideą warsztatu jest pobudzenie dziecięcej wyobraźni do kreowania postaci scenicznej, odgrywania roli i improwizacji na scenie poprzez animacje lalki. Projekt w 2019 roku został dofinansowany z Urzędu Dzielnicy Włochy oraz Urzędu Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy.

Działania edukacyjne Fundacji opisujemy na stronach: http://mlynek.mlyn.org/, oraz http://mlyn.org/projekty/