o nas

natalia
Natalia Fijewska-Zdanowska
Prezes Zarządu

zuzanna
Zuzanna Fijewska-Malesza
Członek Zarządu

agata
Agata Fijewska
Członek Zarządu

STATUT

FUNDACJI  ARTYSTYCZNEJ „MŁYN”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Artystyczna „Młyn”, zwana dalej “Fundacją” została ustanowiona przez Natalię Fijewską-Zdanowską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym z dnia 2.08.2007r. sporządzonym przed Alicją Huziuk – notariuszem w jej Kancelarii Notarialnej przy ul. Radnej 6/8 w Warszawie.

§2.

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3.

Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.

§4.

Fundacja może działać w Polsce oraz za granicą. Jej siedzibą jest miasto Warszawa.

§5.

Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.

§6.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§7.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem ‘Fundacja Artystyczna „Młyn”’.

§8.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§9.

Celami Fundacji są:

 1. działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki,
 2. wspieranie rozwijających się artystów,
 3. propagowanie nowatorskiej twórczości artystycznej z różnych dziedzin,
 4. tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi sztuką, oraz animacją kultury,
 5. wspieranie rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży,
 6. działanie w zakresie oświaty i wychowania,
 7. pomoc społeczna.

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 2. organizowanie wydarzeń artystycznych (takich jak: spektakle teatralne, festiwale, wystawy, koncerty i inne),
 3. organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej,
 5. prowadzenie działalności kinematograficznej,
 6. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 7. prowadzenie działalności charytatywnej i współpracę z wolontariuszami,
 8. inne działania realizujące cele statutowe.

§11.

Działania zawarte w §10 mogą być realizowane w formie działalności statutowej odpłatnej.

Rozdział III
Władze Fundacji

§12.

Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

 1. Zarząd zostaje każdorazowo powoływany przez Fundatorkę na okres 3 lat, Fundator ma również możliwość zasiadania w Zarządzie.
 2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania na rzecz realizowania celów statutowych Fundacji.
 4. Zarząd składa się z prezesa oraz dwóch członków Zarządu.
 5. Zarząd składa oświadczenia woli w imieniu Fundacji. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu jest ważne, jeżeli zostanie podpisane przez jedną z osób zasiadających w Zarządzie Fundacji .
 6. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące.
 8. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu.
 9. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej dwóch jego członków.
 10. Do zakresu działania Zarządu należy:
  • – tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji,
  • – udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów,
  • – zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
  • – organizacja pracy biura Fundacji.
 11. Zarząd może dokonywać zmian w statucie Fundacji, za zgodą Fundatorki.
 12. Do zasiadania w pierwszym Zarządzie Fundacji Fundatorka powołuje następujące osoby:

– Natalia Fijewska-Zdanowska – prezes Zarządu,
– Zuzanna Fijewska-Malesza – członek Zarządu,
– Agata Kołodziejczyk – członek Zarządu.

 

 

Rozdział IV
Majątek Fundacji

§13.

Majątek Fundacji stanowią:

 • – składniki majątkowe wskazane przez Fundatorkę w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w kwocie 1000 zł,
 • – dotacje, subwencje, granty,
 • – darowizny, spadki i zapisy,
 • – odsetki bankowe,
 • – dochody ze zbiórek i imprez publicznych w ramach działalności odpłatnej Fundacji.

§14.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§15.

Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

§16.

Fundacja może w przyszłości podjąć działalność gospodarczą, jeśli będzie to pomocne w realizacji jej celów statutowych.

Rozdział V
Likwidacja Fundacji

§17.

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, za zgodą Fundatorki.

§18.

Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po likwidacji Fundacji.

§19.

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadomi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Skip to content